×

REGULAMIN KONKURSU

Zainspiruj z SLF24

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą "Zainspiruj z SLF24".

2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem instagram.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

3. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest SMART LINE FURNITURE 24 SPÓŁKA z.o.o., ul. Piotra Wawrzyniaka 31 nr lok. 2, 60-503 Poznań, NIP:781-187-19-79, REGON:301897684

4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Instagram jest w tym zakresie wyłączona.

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

§2

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 4 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu zamieszkania,

c) numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody)

d) adres e-mail (opcjonalnie).

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do niepodawania jakichkolwiek danych osobowych o charakterze danych wrażliwych.

4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Fundatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:

a) danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

b) przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez portal Instagram – albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z portalu Instagram za pośrednictwem swojego konta na tym portalu.

5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.

§3

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na :

a). Stworzyć zdjęcie aranżacji wnętrza z użyciem produktu firmy SLF24 i opublikować je na swoim profilu z hasztagiem #slf24konkurs (max. 3 prace konkursowe).

b). Otagować nasz profil przy publikacji swojej pracy konkursowej.

c). Obserwować nasz profil.

d). W komentarzu zaprosić dwie osoby do kibicowania lub wzięcia udziału.

e). Przesłać zdjęcie konkursowe na adres e-mail: [email protected]

2. Konkurs trwa od opublikowania postu konkursowego w dniu 9.11.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku do godziny 23:59:59.

3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

§4

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która

w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu

i zaakceptowała jego postanowienia,

c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz spełnienie warnków podanych w §3.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 3 zwycięzców, którzy zgłosili do Konkursu trzy najbardziej kreatywne prace.

5. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i tekstów zgłoszonych do konkursu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.

7. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

8. Uczestnik przekazuje Organizatorowi i Fundatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej) zdjęć, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundatora a także zezwala na używanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć w celach reklamowych.

§5

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Nagrodami w konkursie są:

a. Miejsce pierwsze : Voucher podarunkowy w postaci jednorazowego kodu rabatowego o wartości 2000 zł do wykorzystania w sklepie www.slf24.pl. Vouchera nie można wymienić na gotówkę. Voucher należy wykorzystać podczas jednej transakcji tzn. podczas dokonania jednorazowego zakupu.

b. Miejsce drugie:Voucher podarunkowy w postaci jednorazowego kodu rabatowego o wartości 1500 zł do wykorzystania w sklepie www.slf24.pl. Vouchera nie można wymienić na gotówkę. Voucher należy wykorzystać podczas jednej transakcji tzn. podczas dokonania jednorazowego zakupu.

c. Miejsce trzecie: Voucher podarunkowy w postaci jednorazowego kodu rabatowego o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie www.slf24.pl. Vouchera nie można wymienić na gotówkę. Voucher należy wykorzystać podczas jednej transakcji tzn. podczas dokonania jednorazowego zakupu.

2. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi 12.12.2021 roku – wybierzemy najbardziej kreatywne aranżacje.

3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na platformie Instagram na profilu @slf24.pl

4. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu Istagramowego @slf24.pl z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

5. W przypadku nie skontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowania nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

8. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 5 ust. 4. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

9. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej, w terminie zgodnym z czasem oczekiwania jak w przypadku zamówienia złożonego przez klienta.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

12. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§6

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora SMART LINE FURNITURE 24 SPÓŁKA z.o.o. ul. Piotra Wawrzyniaka 31 nr lok. 2 , 60-503 Poznań , NIP:781-187-19-79, REGON:301897684, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook wysłanej na profil

https://www.facebook.com/slf24pl/

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.slf24.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.